جلد سوم مرجع روش شناسی آینده پژوهی از سری پنج جلدی برگردان فارسی Futures Research Methodology Ver 3.0  ،توسط ابوذر سیفی کلستان ترجمه و با اهتمام معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) و همکاری انتشارات فرهیختگان دانشگاه منتشر گردید.  

FRM که توسط موسسه ی پروژه ی هزاره منتشر شده است در واقع در برگیرنده ی 39 روش پژوهش در حوزه ی مطالعات آینده نگری و آینده پژوهی است. جلدم سوم از مرجع روش شناسی آینده پژوهی در برگیرنده ی 5 روش از 39 روش ارائه شده در این منبع است که در قطع وزیری و در 340 صفحه به زیور طبع آراسته شده است.

اگرچه این جلد روش های ارزشمند و کاربردی دیگری را هم دربرگرفته است، اما علاقمندان به مباحث سناریو نگاری می توانند این جلد را بسیار متناسب با نیازهای خود ببینند؛ 

فصول گنجانده شده در جلد سوّم :

فصل نوزدهم: سناریوها

فصل بیستم: جعبه ابزار سناریو نگاری

فصل بیست و یکم: سناریوی تعاملی

فصل بیست و دوم: تصمیم گیری پابرجا

فصل بیست و سوم: روش های مشارکتیجلد سوم مرجع روش شناسی آینده پژوهی